Kreş Açmak İçin Gerekli Şartlar 2018 Maliyeti ve Yönetmeliği 2018

Kreş açmak için gerekli şartlar 2018 yılında değişti mi, aynı mı kaldı? Kreş açma maliyeti 2018 – 2019 yılında ne kadar oldu? Anaokulu açma maliyeti 2018’de kaç liraya tahmini olarak ulaştı? Anaokulu açmak için neler gerekli? Anaokulu açma şartları nelerdir? Kreş açma şartları nelerdir? Kreş yönetmeliği 2018-2019 hangi hükümler içeriyor? Kreş açma yönetmeliği 2018 kapsamında kreş açmak için yapılması gerekenler nelerdir? Kreş açmak için gerekli diploma hangisidir? Özel kreş ve gündüz bakımevi yönetmeliği 2018 nedir? Kimler kreş açabilir? Kreş açmak için hangi diploma gerekli? Kreş açmanın şartları nelerdir? Kreş açmak için neler gerekli? Kreş müdürü olma şartları nelerdir? Çocuk kreş açmak için gerekenler nelerdir? Kreş açmak için ne mezunu olmak gerekli? Kreş açmak için hangi bölüm okunmalı? Kreş açmak için ne mezunu olmak gerekir? Kreş için gerekli belgeler hangileridir? Özel kreş açmak istiyorum. Kreş sorumlu müdür olma şartları nelerdir? Özel kreş açmak için gerekli şartlar nelerdir?

İşte tüm bu soruların cevaplarını bu yazımızda rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kreş açmak için aranan şartlar 2018 nelerdir?

Kreş açmadan önce kreş açmak için aranan şartlar ile ilgili tüm detayları incelemekte fayda var. Çünkü küçük hatalar, büyük sonuçlar doğurabiliyor. Bu sebeple, yazımızda yer alan tüm başlıkları dikkatlice incelemek yararınıza olacaktır.

Öncelikle kreş açma maliyeti ne kadardır bu konuya değinmek istiyorum çünkü bu konuda tarafımıza oldukça fazla soru gelmektedir.

Kreş açma maliyeti 2018-2019 ne kadardır? Anaokulu açma maliyeti 2018 nedir?

Bu soruların cevabı, kreş açılması düşünülen yerin mülkiyetinin size ait olup olmadığı ve açılması düşünülen kreşin kapasitesi ile alakalı bir durum. Yani değişkenlik göstermektedir. Tadilat ve benzeri konular da işin içine girebiliyor. Alınacak ekipman ve kreş malzemeleri de düşünüldüğünde kreş açma maliyeti ne kadardır sorusuna net cevap verebilmek pek mümkün gözükmüyor.

Tüm bunlara rağmen ilk aşamada bir tahmin de bulunmak da mümkün. Çünkü örnekleri var. Şimdi ortalama 50 kişi kapasiteli kreş açma maliyetlerine şöyle bir göz atalım…

 1. Seçenek – Kreş binası sizin, tadilat ihtiyacınız yok, kreş ekipmanlarınız yok: 100.000 TL ile 300.000 TL arasında değişmektedir.
 2. Seçenek – Kreş binası sizin, tadilat ihtiyacınız var, kreş ekipmanlarınız yok: 200.000 TL ile 400.000 TL arasında değişmektedir.
 3. Seçenek – Kreş binası kiralık, tadilat ihtiyacınız yok, kreş ekipmanlarınız yok: 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir.
 4. Seçenek – Kreş binası kiralık, tadilat ihtiyacınız var, kreş ekipmanlarınız yok: 400.000 TL ile 600.000 TL arasında değişmektedir.

Yukarıdaki maliyetler tahminidir, ancak şurası kesin: Kreş açmak için finansman planı en iyi siz yapabilirsiniz, ya da mevcut durumunuzu ifade ederek profesyonel danışmanlar sizin adınıza yapabilir. Yani, mutlaka işin içinde sizin olmanız gerekiyor.

Kreş açmak için gerekli şartlar 1: Kreş açmak için gerekli diploma hangisidir? Kreş açmak için hangi diploma gerekli? Kimler kreş açabilir? Kreş açmak için ne mezunu olmak gerekli?

Kreş açacak veya açılmış bir kreşi devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.
Kreş açmak için en az ilkokul mezunu olmak ve ilkokul diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Ancak sorumlu müdür olma şartları farklıdır.
Tavsiye makale: KOSGEB Eğitim Desteği

Kreş açmak için gerekli şartlar 2: Kreş için gerekli belgeler hangileridir? Anaokulu açmak için neler gerekli?

Kreş açmak için gerekli şartlar ile ilgili ikinci husus talep edilen evraklardır.

Kreş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kreş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.

Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,

b) Adli sicil belgesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,

ç) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.

Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:

Belgeler 1

a) Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden (Ek ibare:RG-8/9/2016-29825)veyahut yetkili serbest proje bürolarından ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,

b) Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

c) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,

ç) Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,

d) Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,(1)

e) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,

f) Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,

Belgeler 2

g) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,

ğ) Numarataj belgesi.

6/3/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor istenmez.

Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, tüm belgelerin uygun olup olmadığı il müdürlüğünde görevli sosyal çalışma görevlileri tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan en geç bir ay içerisinde kuruluşun uygun olarak tefrişinin yapılarak,  Güvenlik Bilgilendirme Formunda belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik önlemlerinin alınması resmi yazı ile istenir.

Tefriş yapıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir Açılış İnceleme Raporu Formu ile kuruluşun oda ve bölümlerinin bina içindeki yerleri ve kapasite hesaplamasının belirtildiği bina durum değerlendirme raporu düzenlenir.

Kreş açmak için aranan şartlar 3: Kreş açma şartları nelerdir? Anaokulu açma şartları nelerdir?

Kreşin açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur:

a) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, kurucu tarafından gerekli evraklar, ikişer adet dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere il müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Belirtilen süre içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kurucuların dosyaları iade edilir.

b) Kurucu tarafından teslim edilen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması ve il müdürlüğünce düzenlenen bina durum değerlendirme raporu ile inceleme raporunda olumlu kanaat bildirilmesi halinde; il müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile kuruluş hizmete açılır. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri il müdürlüğünde kalır; diğeri ise  Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında teslim edilir.

c) Açılış İzin Belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır.

ç) Açılış İzin Belgesi verilen ya da devir veya nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde il müdürlüğü tarafından, o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir.

d) Aynı kurucu tarafından yeni bir şubenin açılması halinde, yeni kuruluş açılışındaki gibi işlem yapılır. Her yeni şube için ayrı kuruluş müdürü ve personel istihdamı zorunludur.

Kreş açmak için aranan şartlar 4: Kreş binası ve yeri nasıl olmalıdır?

Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulur:

Kreş açmak için bina nasıl olmalıdır?

a) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz.

b) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şekilde pencereli olur ve doğal aydınlanması sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etkilenmemesi için nemsiz olur. Bodrum kat, yol seviyesinin altında bulunan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez.

c) Kuruluş binası veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş çevresinde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumlardan alınır.

ç) Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu bulunamaz. Kuruluş çevresinde baz istasyonunun olması halinde, sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafelerin alınıp alınmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumdan alınır.

DEVAMI

d) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.

e) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin, aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde,  çocuk kulübü, kreş ve gündüz bakımevinden ayrı bağımsız bölüm ve dairelerden oluşur, giriş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak binanın giriş kapısı ortak kullanılabilir.

f) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılmak istenmesi durumunda, bina ana giriş kapısından ayrı kuruluşa ait bir giriş ve çıkış kapısı bulunur.

g) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.

h) Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır.

Kreş açmak için gerekli şartlar 5: Anaokulu bina bölümleri ve özellikleri nelerdir?

Kreş açmak için gerekli şartlar ile ilgili bir diğer husus açılacak olan anaokulu/kreşin binasında olması gereken özelliklerdir. Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:

Ana Okulu İç Mekan Özellikleri 1

a) Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.

b) Oyun, etkinlik, uyku, çalışma ve dinlenme odaları bol ışık almalıdır.

c) Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır.

ç) Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.

d) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmeli ve zemin anti bakteriyel malzemeyle kaplanmalıdır. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir.

e) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.

f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı nitelikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.

g) Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır.

ğ) Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır.

h) Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır.

ı) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu bulunmalıdır.

i) Kuruluşta ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde, kaloriferle, merkezi sistem ile veya iklim koşullarına göre klima ile yapılabilir. Isıtma elektrikli cihaz, odun ve kömürlü soba ile yapılamaz. Odalarda ısıölçer bulunur ve 20-28 derece ortalama bir sıcaklık sağlanır.

Ana Okulu İç Mekan Özellikleri 2

j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde, 25-30 cm yüksekliğinde kampet kullanılabilir. Ranza kullanılmaz. Yatak takımları değiştirilerek hijyen sağlanır.

k) Kuruluşta, her 20 çocuğa bir tuvalet ile lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüplerinde, kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşlarda personelin tuvaleti çocuklardan ayrı olmak zorundadır.

l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı ve ayrı bir yemek odası olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfak zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.

m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınır ve mutfakta aspiratör bulundurulur.

n)  0-24 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değiştirme masası ile kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğin özel eşyası ayrılır, başka bebekler için kullanılmaz. Bebeklerin düzenli olarak altları değiştirilir, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilir.

Ana Okulu İç Mekan Özellikleri 3

o) 0-24 aylık çocukların mamalarının ve yemeklerinin hazırlanması için gerekli her türlü araç ve gereç bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilir. Bu araç ve gereçler, düzenli bir biçimde sterilize edilir. Bu yaş grubu için yeterince mama sandalyesi bulundurulur.

ö) Çocukların kullandıkları merdivenlerin tutma yerleri çocuk boylarına göre yapılmalıdır. Merdivenlerin eğimi çocukların kullanımına uygun olmalıdır.

p) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.

r) Kuruluşta, kapasiteye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.

s) Kuruluşta, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur.

Ana Okulu İç Mekan Özellikleri 4

ş) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izlemeleri, sebze yetiştirmelerini sağlayacak uygulama bahçesi veya alanı oluşturulabilir. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

t) Kuruluşun her türlü tesisatı, temiz ve düzenli olmalıdır. Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat veya yönerge bulunmalıdır.

u) Kuruluşta hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde, bina girişlerinden en az biri, düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanır ve özel tuvalet bulunur.

ü) Kuruluşun kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uygun bir tabelası bulunur.

Kreş açmak için gerekli şartlar 6: Kreş müdürü olma şartları nelerdir? Anaokulu sorumlu müdür olma şartları nelerdir?

Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:

a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.

ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

Kreş yönetmeliği 2018 2019 – Kreş açma yönetmeliği 2018 – Özel kreş ve gündüz bakımevi yönetmeliği 2018

Kreş yönetmeliği 2018-2019 güncel bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

80 Yorum Yapıldı
 1. ESRA diyor ki:

  ben yeni mezun oldum ama daha öce hem bakanlığa HEMDE milli eğitime bĞLI KURULUŞarda çalıştım.müdür olma imkanım var mı

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Esra Hanım,

   Müdür olabilmeniz için aşağıdaki şartlardan birini taşımanız gerekmektedir:

   a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun OLUP Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.

   ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans MEZUN OLDUKTAN SONRA en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

   İyi günler,

 2. Merve Ayan diyor ki:

  Merhaba, ben Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum 2015 yılında mezun oldum. Aynı zamanda pedagojik formasyon sertifikam da var. Ancak daha önce hiçbir yerde çalışmadım. Kreş veya Anaokulu açabilir miyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Kreş açabilirsiniz ama sorumlu müdür olamazsınız. Sorumlu müdür olabilmede en az 2 yıl tecrübe şartı aranmaktadır. Kreşi açtıktan sonra uygun şartları taşıyan sorumlu müdür istihdam etmeniz gerekmektedir.

 3. Nur Sena diyor ki:

  Merhaba,

  Lise meznuyum işyeri açma belgem var kreş açıp ne yapabilirm

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Nur Sena Hanım,

   Kreş açıp açamayacağınızı soruyorsanız evet, açabilirsiniz. Ancak sorumlu müdür olamazsınız. Bu sebeple kreş açtıktan sonra uygun şartları taşıyan sorumlu müdür istihdam etmeniz gerekiyor.

 4. duru. diyor ki:

  Ben suanda fen edebiyat fakultesinde tercumanlik okuyorum iki yil tecrubem olursa kurumlarda kendi anaokulumu acabilir miyim ve mudur olabilir miyim ?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Duru hanım,

   Kendi anaokulunuzu önemli bir sabıka kaydınız yoksa açabilirsiniz ancak sorumlu müdür olmanız için aşağıdaki durumlardan birisini karşılamanız gerekmektedir. Cevabı seçeneklerin karşında parantez içinde yazdım.

   a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. (Bu şartı karşılamıyorsunuz.)

   b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. (fen edebiyat mezunu olup pedagojik formasyona sahip olmanız gerekmektedir ancak 2 yıllık ön lisans mezunusunuz.)

   c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak. (Bu durumu da karşılamıyorsunuz.)

   ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak. (Fen edebiyat fakültesi ön lisans mezunu olacağınız için 4 yıllık tecrübeye ihtiyacınız var.)

 5. rukiye b diyor ki:

  iyi gunler onlisans cocuk gelisimi bolumu mezunuyum diploma kurucu mudur olabilmek icin diploma tarihindan sonra kac yil calismamiz gerekiyor ve bu sure nasil hesaplaniyor sigorta gunsayisinia goremi uoksa egitim donemi olarak mi

  1. kezban gündüz diyor ki:

   Merhaba ben lisans bilgisayar enformatik bolumu mezunuyum. 4 yılda milli eğitimde ücretli ders verdim. Eğitim fakultesinde de yüksek lisans yaptım. Benim mudur olma şansım varmı kreş

 6. duru. diyor ki:

  Merhaba tekrar yaziyorum fakat kafamda oturtmak icin .Ben 4 yillik bolum okuyorum ,2 senelik degilim fen edebiyat fakultesi (mutercim tercumanlik ) 4 senelik bolum okuyup mezun olsam bile 4 sene tercubemi gerekiyo sorumlu mudur olmam icin ? Simdiden cok tesekkurler.

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Duru Hanım,

   ”Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.” hükmü gereğince önce pedagojik formasyona sahip olmanız ve akabinde ilgili kurumlarda en az 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor.

 7. Merve k. diyor ki:

  Merhabalar
  Ben egitim fakultesi isitme engelliler ogretmenligi bolumunden mezun oldum.2.5 sene rehabilitasyon merkezinde calistim.sorumlu mudur olabilirim degil mi ?her sene yeni bir yasa cikiyor

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Merve Hanım, sizi ilgilendiren hükümler aşağıdakilerdir.

   1. ALTERNATİF ”Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.”

   – Siz eğitim fakültesi mezunusunuz ve öğretmensiniz. Pedagojik formasyona sahip olmanıza gerek yok. En az 2 yıl çalışmanız gereken kurumları ise şu şekilde listelemiş yönetmelik. Herhangi birinde en az 2 yıl çalışmanız yeterli:

   a) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları
   b) Resmi eğitim kurumları
   c) Özel eğitim kurumları

   Rehabilitasyon merkezlerinin bu kurumların sınıfında değerlendirilip değerlendirilmediğini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü arayarak öğrenebilirsiniz.

   2. ALTERNATİF ”Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.”

   Rehabilitasyon merkezi bakanlık veya bakanlık izni ile açıldıysa ve siz bu merkezde yöneticilik yaptıysanız sorumlu müdür yani kurucu müdür olabilirsiniz.

   1. Merve k. diyor ki:

    Yoneticiklik degil ogretmenlik yaptim.bunun baska bir yolu yok mudur peki ?

    1. Merve k. diyor ki:

     Rehabilotasyon merkezlerinin bu sinifa girdigini varsayarsak arti bide 2 sene yoneticilik yapmama gerek var mi ?ogretmenlik yapmak yeterli olmuyor mu?

 8. Ayşe diyor ki:

  Müdür olduktan sonra aynı anda kreşinizde öğretmenlikte yapbiliyomusunuz

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Ayşe Hanım,

   Kreşlerde öğretmenlerden ziyade grup sorumluları ve çocuk bakıcıları bulunmaktadır. Kreş yönetimi bir ekip işidir. Bu sebeple kurumsal bir görev dağılımı önem arz etmektedir.

   Grup sorumluları ve çocuk bakıcısı için aranan şartlara aşağıda yer verdim. Son olarak grup sorumlularına grup sorumluluğu dışında başka bir görev verilemez.

   GRUP SORUMLUSU TANIMI: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak ve çocuklara temel ahlaki kavramlar ve değerler ile temel alışkanlıkları kazandırmak için gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamakla yükümlü kişiyi

   Grup sorumlularında aranacak nitelikler

   MADDE 26 – (1) Grup sorumlusu olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
   a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmaları gerekir.
   b) Çocuk kulüplerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunu olmak veya sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

   Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları

   MADDE 27 – (1) Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
   a) Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyetleri bir program dâhilinde uygular.
   b) Çocuklara yönelik eğitim ve bakım programlarını hazırlar ve uygular.
   c) Eğitim ve bakım programlarında yer alan ilgili formları her çocuk için düzenler ve çocuk dosyalarında saklar.
   ç) Özel günleri planlar ve uygulanmasını sağlar.
   d) Çocukların bakım ve eğitimi ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını sağlayıcı önlemleri alır.
   e) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar, araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunması ile bakım ve onarımını sağlar.
   f) Uyum sorunu yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli önlemleri alır ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunur.
   (2) Bir kişi birden fazla grubun sorumlusu olamaz. Kişiye grup sorumluluğu dışında başka bir görev verilmez. Grup sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.

   Çocuk bakıcısının nitelikleri

   MADDE 28 – (1) Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz.
   Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları

   MADDE 29 – (1) Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

   a) Sorumlu bulunduğu gruptaki çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olur.
   b) Çocuklarla birlikte olduğu süre içinde, karşılaştığı önemli olayları ve hasta çocukları grup sorumlusuna bildirir.
   c) Kuruluş bünyesinde, çocuklara yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.
   ç) Sorumlu bulunduğu gruptaki grup sorumlusunun verdiği görevleri yapar.
   (2) Çocuk bakıcısı kuruluşun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılamaz, yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.

 9. aykut bey diyor ki:

  resmi kurumlarda 16 yıllık sınıf öğretmeniyim,zaman zaman idarecilik de yaptım.sorumlu müdür olabilir miyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Aykut Bey,

   Eğitim fakültesi mezunu iseniz;

   ”Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.” hükmü gereğince olabilirsiniz.

 10. Meyra SENGÖR diyor ki:

  Merhabalar, Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum, milli eğitime bağlı anaokulunda 8 yıl müdürlük yaptım, kreş ve gündüz bakımevlerinde de görev alabiliyor muyum? Teşekkür ederim…

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Evet, görev alabilirsiniz.

   İyi günler,

 11. hüsnü yaşar diyor ki:

  ben lisans mezunuyum beden eğitimi öğretmenliği bitirdim şimdide kendime kreş açmak istiyorum. açabilir miyim bi de kurucu müdür olabir miyim .

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Kreş açabilirsiniz ancak yeterli sürelerde tecrübeniz yok veya ilgili kurumlarda yöneticilik yapmadıysanız kurucu müdür olamazsınız. Bunun için uygun şartları taşıyan kurucu müdür istihdam etmeniz gerekiyor.

 12. Zafer diyor ki:

  Bildiğim kadarıyla orta öğretim düzeyinde çocuk eğitimi okumuş kişiler kreş alanında sorumlu olabiliyor. Bu konularda ve binanın projesi hususlarında bilgi almamız mümkün müdür ? Çünkü şartları biraz ayrıntılı sanırım. Teşekkürler…

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Zafer Bey,

   Sorumlu müdür olma şartları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki şartlardan birini sağlamanız gerekmektedir:

   a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.

   ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

   Bina projesi hususu ise kuracağınız kreşin kapasitesi, durumu ile ilgili oldukça özel bir husus. Bina projesi çizimi için ilgili yönetmelik rehberliğinde hizmet almanız gerekiyor. Çünkü Bakanlığın kreşler için talep ettiği hususlar hem detaylı hem de bir o kadar açık. Adım adım projenizin her hususunu içerecek şekilde olması gerekiyor. Yönetmeliğin bina ile ilgili maddelerini tabir-i caize altını çize çize incelemeniz gerekiyor.

 13. Derya diyor ki:

  0-24 aylık kreşler için bahçe şartı varmı ?

 14. EMRAH ÖZTÜRK diyor ki:

  Selamlar;
  İİBF Kamu yönetimi mezunuyum 2 yıl meb de ücretli öğretmenlik yaptım 2015 ylında pedegojik formasyonu aldım . özel kreşte müdürlük veye memurluk yapabilir miyim? saygılar

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Emrah Bey,

   İktisadi ve idari bilimler fakültesi, uygun bir fakülte değil. Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olup pedagojik formasyon alanlar için sorumlu müdür olma şansı var. Eğitim ve öğretim kurumlarında yöneticilik yaptıysanız yine şansınız var. Son olarak, durumunuzu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarına anlatın ve danışın.

   a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

   c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.

   ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

 15. Ali diyor ki:

  Merhaba,
  Öncelikle bilgiler için teşekkürler. Eşim yıllarca ücretli öğretmenlik yaptı. İlahiyat mezunu ve formasyonu da var. Fakat çalıştığı yerlerden kadrolu olarak meb de 1.5 yıl süresi gözüküyor. Kurucu olacak fakat müdür de olabilmesi için herhangi bir yol var mı? Eğer başka bir müdür bulunabilirse kurucu olduğu kurumda öğretmenlik yapıp bu kalan 6 ayını doldurabilir mi? (değerler eğitimi vs gibi).
  Ayrıca eşimin kardeşi de meb’e bağlı bir etüt eğitim merkezinde 11 ay müdürlük yapmıştı. Kardeşi meb’e bağlı anaokulunda müdür pozisyonunda olabilir mi?
  Teşekkürler

 16. nisa ay diyor ki:

  ben 4 yıllık sosyoloji mezunuyum formasyonum var. mezun olmadan önce 4 yıl bir anaokulunda usta öğreticilik yaptım müdürlük yapabilir miyim? imza yetkim oluyoru mu cevaplarsanız sevinirim.

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Mezun olduğunuz fakülteyi de yazabilir misiniz?

 17. Leyla diyor ki:

  Özel eğitim kurumunda 3. Yılımdayım. Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunuyum, aynı alanda Yüksek lisans yapıyorum. Müdür olabilir miyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Olabilirsiniz.

 18. Pelin diyor ki:

  Şuanda sağlık yüksekokulunda okuyorum. Açıköğretimden iki yıllık sosyal hizmetler okuyup 4 yıl çalışsam kresimi açıp kreş müdürü olabilir miyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Evet Pelin Hanım. 4 yıllık hizmetiniz eğitim kurumlarında veya ilgili kurumlarda olmalı.

 19. Fatma ac diyor ki:

  Mrb.meb de 8 yillik kadrolu. Ing ogrtmeniym. Kardesim kres acacak bn muduru olabilirmiyim bu arada meb i birakmadan. Yani hem kreste mudurluk hem meb de ogretmenlik olurmu

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Hem kreşte müdürlük hem öğretmenlik olmaz.

 20. MERYEM YILDIRIM diyor ki:

  Merhabalar;
  Sosyal hizmetler lisans mezunuyum.Kreş açmak ve hemde müdürü olmak için 2 yıl çalışma olma şartı nerelerde geçerli olmaktadır.İşitme engelli cocuklar rehabilitasyon merkezinde görevliyim 2 yıl çalışmış olmam müdür olmam için yeterlimidir?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açıldıysa evet yeterlidir.

 21. Şaziye Güzel diyor ki:

  Merhaba. Ben sinoloji bölümü mezunuyum , pedagojik formasyon sertifikam var. Ve yurtdışında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra 2 yıl tam gün, 3 yıl yarım zamanlı olarak, yurtdışında çalıştım. Yurtdışında çalışmış olduğum okullar Çin devletine bağlı özel okullar idi.Şu anda Türkiye’de özel bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapıyorum. Sorum şu ki buradaki bir yıllık sözleşmemi tamamladıktan sonra müdür olabilmem için yurtdışında çalıştığım sürede geçerli olur mu? Kısacası kreş açıp açtığım kreşin müdürü olabilir miyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan ibaresi çok açık. Dilerseniz bir de bakanlığa danışın.

   1. Şaziye Güzel diyor ki:

    Teşekkür ederim

 22. MELEK diyor ki:

  Merhaba,ben 2 yıldır bir özel anaokulunda öğretmen olarak çalışmaktayım.Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunuyum.Okulumuz 2 sınıflı olursa hem müdür hem öğretmen olabilirmiyim.

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Melek Hanım,

   Sorumlu müdür, iki farklı işi yapamaz diye bir madde var yönetmelikte. Yine de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarına da danışın konuyu.

 23. Volkan diyor ki:

  Merhabalar beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum yaklaşık 7 yıl kadar meb de ücretli öğretmenlik yaptım mesul müdürlük yapabilirmiyim ayrıca açılmış özel rehabilitasyon merkezleri vs bunun gibi yerlerde de mesul müdür olabilme ihtimali varmı

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Evet. Olabilirsiniz.

 24. arzu sz diyor ki:

  merhabalar ben meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum daha önce cesitli özel kurumlarda öğretmenlik yaptım artık okul acmak istiyorum iş yeri acma belgem var sadece kurucumu olabilirim yoksa müdürlükte yapabilirmiyim ve okulu acmamın maliyeti ne kadar olur ?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Mevcut şartlarda sadece sorumlu müdür olamazsınız. Kurucu olabilirsiniz. İlgili bölümlerde önlisans veya lisans eğitimi almanız şart. Kreş maliyeti, kapasite, yatırım yerinin mülkiyetinin size ait olup olmaması vb. kriterlere göre değişkenlik gösterse de 250.000 – 400.000 TL özsermaye gerekir.

 25. Ebru Arslankurt diyor ki:

  Merhaba ben lisede çocuk gelişimi ve eğitimi okudum ve yer açma belgem var aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirip Eğitim fakültesinden pedogojik formasyon sertifikası aldım . Bu şartlar da benim kreş ve ya anaokulu açabilmem için ne yapmam gerekiyor? Evet bir işletme açabilirim lakin o işletmenin sorumlu müdürü olabilmem için ne yapmam lazım ? Yardımcı olursanız sevinirim .

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak şartına sahip olmalısınız.

 26. Elvan özer diyor ki:

  Merhaba
  Ben hollandada pedagog okudum ve 9 senedir bu isi yapiyorum.yani kreste calisiyorum.turkiyede kres acma inkanim varmi. benim diplomam ve sertifikalarim gecerlimi turkiyede.

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Tecrübeniz yurt dışı mı yurt içi mi?

   1. Elvan özer diyor ki:

    Tecrűbem yurt dışı.

 27. Meral Turhan diyor ki:

  Erdi bey merhaba 3.5 yaşın da bir kızım var ve yeni başlattığımız kres de hiç bir odasında kameraları yok kreslerde kendilerinde muhafaza etmek şartıyla görüntü kaydı saklama veya herhangi bi durumdan dolayı veli görüntüleri izlemek istediğinde kres sahipleri görüntü kaydını göstermekle mükellefmıdır. Kreşler kurulurken bu da bir zorunluluk değil midir veya daha detaylı bilgiyi nerden öğrenebilirim yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Meral Hanım,

   İlgili yönetmelikte konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Ancak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü arayabilirsiniz. Telefon numarası: 0 (312) 705 40 00

   1. Meral Turhan diyor ki:

    COk tesekkur ederim erdi bey

 28. Pınar diyor ki:

  Merhaba ben çocuk gelişimi iki yıllık mezunum ve işletme bölümü okuyarak 4 yıla tamamlamaya çalışıyorum. Kreş açmak ve açtığım kreşte müdürlük yapmak istiyorum. Müdür olabilmen için ne yapmam gerekiyor ve işletme bölümünün müdür olmamda herhangi bir katkısı olur mu ?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   İşletme okumanızın bir faydası olmaz. Eğer iki yıllık çocuk gelişimi mezunu iseniz ilgili yerlerde 4 yıllık çalışmış olmanız yani tecrübe sahibi olmanız gerekir. İlgili yerler yazımızda yer almakta.

 29. Beren zn diyor ki:

  Merhaba ben Tic. Mes. Lisesi Muhasebe bölümü mezunuyum. Aöf de 2 yıllık insan kaynakları bölümüm donuk olarak durmaktadır. Benim hayalim hep cocuk gelişimiydi fakat nasip olmadı. Şimdi Atatürk ünv. Aöf fakültesinde cocuk gelişimi bölümünü 2. Ünv olarak okuyabilecegimi öğrendim. Bunun bana bir katkısı olurmu. Bu diplomayı alıp bir kurumda çalışıp gerekli tecrübeyi sağladıktan sonra bende sorumlu müdür olabilirmiyim?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Katkısı olur.

 30. Ecem Eda diyor ki:

  Merhaba ben Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği lisans mezunuyum.13 yıl görev yaptım 10 yıl ücretli öğretmenlik 3 yıl da rehabilitasyon merkezi ancak sigortam her sene yenilendiği için bir iki gün boşluklar olmuş bu şekilde müdür olamıyor muyum?Tşkler şimdiden

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Sıkıntı olmaz Ecem Hanım.

 31. Elif diyor ki:

  Almanyada Mesleki anaokulu egitmenligini okudum. 10yildir almanyada anaokulu ögretmeni Olarak calismaktayim . Türkiyede liseyi bitirdim. Ayni zamanda gelisim geriligi ve konusma bozukluklari ceken cocuklara özel egitim uzmanligim hat. Türkiyede kres acip müdürlügünü üstlenebilirmiyim. Ayrica türkiyede 3 yil ciraklik egitimde sözlesmeli egitmen olarak galismistim .

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Üniversite denklik belgesi alabilirseniz olabilir diye düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçmelisiniz.

 32. Sedat aydın diyor ki:

  Merhabalar ben sosyal hizmet önlisans mezunuyum kreş acabilirmiyim ve kendim kreşimin müdürü olabilirmiyim şartı sağlıyormuyum
  Iyi akşamlar

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Sedat Bey, tecrübe şartı aranmaktadır. Tecrübeniz yok ise müdür olamazsınız. Kreş açabilirsiniz.

 33. Nazlı Kalkanlı diyor ki:

  Ben lisans sosyal hizmet mezunuyum. 2 yıl çalışma şartı gelmeden önce zaten kreşlerde müdürlük yaptığım için o yüzden o yönetmelik dışında tutuluyorum. Yani şuan bile hala bir kreste müdürlük yapiyorum. Ama iş yeri açma belgem yok. Bu belge olmadan kendi kreşimi acamayacak mıyım

 34. Hasan ç diyor ki:

  Merhaba. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunuyum. Değişik dershanelerde 12 yıl Formasyon belgesi olmadan uzman öğretici olarak çalıştım. 12 yılın sonunda formasyon belgesini aldım ancak belgeyi aldıktan sonra hiç çalışmadım. Sorumlu müdür olabilirmiyim. Teşekkürler

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   ”pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.” ifadesi yer almaktadır. Mevzuata göre olmaz diye düşünüyorum. Bakanlık yetkililerine de danışmanızı öneririm.

 35. Elif arslan diyor ki:

  Ben önlisans çocuk gelisim mezunuyum 1 yil resmi kurumda ücretli öğretmenlik yaptim okul öncesi bu 1 yila ek staj suremiz eklenip 2 yili tamamlamis olabilirmiyiz bu sekilde kendi acacagimiz okula müdur olabilirmiyim

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Elif Hanım,

   Ön lisans mezunları için 4 yıl tecrübe şartı aranmaktadır.

 36. Elif arslan diyor ki:

  Ben önlisans çocuk gelisim mezunuyum 1 yil resmi kurumda ücretli öğretmenlik yaptim okul öncesi bu 1 yila ek staj suremiz eklenip 2 yili tamamlamis olabilirmiyiz bu sekilde kendi acacagimiz kuruma okul müdürü olabilirmiyim

 37. İlknur diyor ki:

  Teknik eğitim fakültesi öğretmenlik mezunuyum.Aynı zamanda çocuk gelişimi okuyorum.6 yıl ücretli öğretmenlik yaptım.Müdür olabilir miyim anaokullarında?

 38. nur banu diyor ki:

  Okul öncesi öğrt lisans mezunuyum.bir dönem ücretli öğretmenlik yaptım ve mebe baglı kendim kreş actım 6ay devam ettim.bunlar 2yıl deneyimin içinde sayılıyormu ücretli öğretmenlikte çalışma süremizin yarısı mı sayılıyor?

 39. Hatice Alperen diyor ki:

  Merhabalar Erdi bey benim size bir kaç sorum olacak. Ben çocuk gelişimi önlisans mezunuyum
  1) mezun olduktan sonra 1.5 yıl meb e bağlı bir özel eğitim ve uygulama merkezinde ücretli öğretmenlik yaptım fakat sigortalar eksik yatıyordu bu tecrübeden sayılır mı sayılırsa sigortalar sorun teşkil eder mi?
  2) üniversitede bir dönem anaokulunda 1 dönem özel eğitim kurumunda (ikiside devlet okulu) staj yaptım bu stajlar tecrübeden sayılır mı?
  3) lisede bir eğitim öğretim yılı boyunca(2 dönem) staj yaptım bu tecrübeden sayılır mı?
  4) müdür değil ama kurucusu olduğum bir kreşte öğretmenlik yapabilir miyim?
  5) kurucusuyken öğretmenlik yapabilirsem daha sonra tecrübe yılımı doldurunca müdürlüğe geçebilir miyim? Eğer bu olmazsa kurucu eşim olursa ben öğretmenlik yapıp tecrübemi doldurunca öğretmenlik yapabilir miyim?
  6) son olarakta 4 yıllık tecrübe sigorta gününe göre mi yoksa döneme göre mi hesaplanıyor nasıl hesaplanıyor?
  Hepsini cevaplarsanız inanın çok çok çok mutlu olurum cevabınızı bekliyorum. İyi günler

 40. Zeynep diyor ki:

  Merhabalar bn zeynep hanim hocam bi sorum olacakti bn 2 yıllık çocuk gelişim mezunuyum 6 yildan fazla ücretli öğretmenlik yaptim meb bağlı ilk ve orta okullara bagli anasiniflarinda bn sorumlu müdür olmak istemiyrum 4 yil sarti sgk gun sayisi olarak mi hesaplaniyr yoksa direk calusma yili olarakmi bakiliyr bilgi verirseniz cok sevinirim hocam saglicakla kalin..

 41. Duygu diyor ki:

  MEB de ücretli öğretmenlik yapmak geçerli mi iş deneyimi için

 42. Rabia diyor ki:

  Merhaba Erdi Bey ben 2 yıllık dış ticaret mezunuyum işkur milli egitim onayli cocuk gelisimi bölümü egitimi verip sertifika veriyor ben bu sertifika ile ozel veya milliegitime bagli okullarda ana sınıfı ogretmenligi veya yardımcısı olabilir miyim?

  1. Devlet Destekleri Uzmanı diyor ki:

   Mevcut mevzuata göre zor. Yine de Milli Eğitim Bakanlığı’na bir danışın.