İşkur Engelli Hibe 2018 | Kredi Desteği 2018 | Başvuru Formu-Proje Örnekleri

İşkur engelli hibe 2018 desteği olsun, Engellilere Hibe Kredi şartları 2018, olsun birçok farklı anlamda telaffuz edilmektedir bu destek. İşkur engelli hibe kredi desteği ile ilgili gerek işkur engelli hibe başvuru formu gerekse, işkur engelli proje örnekleri hakkında bu yazımızda size sürekli güncellediğimiz ve detaylarına indiğimiz bilgileri aktarmaya çalışacağız.

Şimdi, dilerseniz konumuza geçelim.

İşkur Engelli Hibe Desteği 2018 Başvuru Şartları Nelerdir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

 1. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 2. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
 6. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 7. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

İşkur Engellilere Hibe Kredi Tutarları Nedir?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

 • Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.
 • İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.
 • Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL.

İşkur Engelli Hibe 2018 Destek Kapsamında Olmayan Maliyetler Nelerdir?

 • Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
 • depozito,
 • su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • çalışanların ücretleri,
 • işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 • işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 • kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı,

desteklenmeyecektir.

İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

İşkur Engelli Hibe 2018 Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 • Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
 • Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Bu anlamda örneğin, mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 • Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 • Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 • Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
 • 3 yıl faaliyet şartına uyulmazsa veya sayılan şartlara uyulmadığı sonradan tespit edilirse verilen destek yasal faiziyle geri alınmaktadır.

İşkur Engelli Hibe 2018 Başvuru Formu – Proje Örnekleri

Proje Başvuru Rehberi

Yönetmelik

Genelge

Proje Başvuru Formları:

1- Engelli Destek Teknolojileri Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

2- Engelli İşe Uyum Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

3- Engelli Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

4- Engelli Mesleki Eğitim Kurs Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

5- Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

6- Korumalı İşyeri Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

 • Talep dilekçesi,
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 36 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

İŞKUR Engelli Hibe Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi Nedir?

Proje teklifleri,  29 Aralık 2017 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 8 Haziran 2018 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Engellilere Hibe Kredi Desteği Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan ve güncel başvuru formu ve eklerine uygun olmayan başvuruların asli sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir.
 • Güncel başvuru formu kullanılmayan projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
 • Proje hazırlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılarak, başvuru yapılacak il müdürlüğü veya hizmet merkezine gidilmesi ve yapılacak görüşme sonrasında evrakların kontrol edilerek teslim edilmesi önerilmektedir.
 • Başvuru yapacak istekliler, istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuru dosyasına eklemek zorundadır. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından proje iade edilecektir.
 • Projelerin kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje Başvuru Formu (2018/1. Dönem) ve ekleri kullanılarak hazırlanması esastır. Başka kurumların yayınladığı başvuru formalarına göre hazırlanan projeler dikkate alınmayacak ve proje doğrudan reddedilecektir.
 • Belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik durumların tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.
 • Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir. Diğer projelerde bir dosyada en fazla bir proje sunulacaktır. Birden fazla proje başvurusunda bulunulması durumunda her proje dosyasında projede istenilen başvuru belgeleri eksiksiz olacaktır.

engelli araç almak için yüzde kaç rapor olmalı ve köye dönüş projesi 2018 isimli yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İşkur Engelli Hibe Desteği 2018 ve engellilere hibe kredi şartları 2018 isimli yazımızla ilgili soru ve görüşleri bize iletebilirsiniz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

29 Yorum Yapıldı
 1. Destek Uzmanı diyor ki:

  Desteğe ilişkin her türlü soruyu buradan bize iletebilirsiniz. En kısa süre içerisinde sorularınız cevaplanacaktır. Saygılarımızla.

  1. Erkan diyor ki:

   Hibe başvurusu yaptık ne zaman aciklanacak

 2. nurhan diyor ki:

  BEN %43 ENGELLİYİM NELER YAPMAM GEREKİYOR İŞ BULMAK İÇİN HER İŞDE ÇALIŞAMIYORUM DESTEKDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR BANA BİLGİ VERİRMİSİNİZ OKUDUKLARIMDAN BİRŞEY ANLAYAMADIM

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Merhabalar.

   İşkur Engelli Hibe Desteği, engellilerin İŞ YERİ AÇMALARI halinde kuruluş giderleri, işletme giderleri ve makine,teçhizat, yazılım ve ofis donanım giderlerinin karşılandığı bir destek programı. Üst limiti 36.000 TL. Programa sadece aşağıda yer alan TÜM şartları sağlayanlar başvuru yapabiliyor.

   – İŞKUR’a kayıtlı olmak,
   – Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
   – 18 yaşını tamamlamış olmak,
   – Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
   – Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
   – İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
   – Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
   – Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

   Girişimcilik eğitim programı sertifikası, desteğe başvuru yapabilmek için oldukça önemli. Bu eğitimi almadan destekten ne yazık ki faydalanamazsınız. Son başvuru 12 Haziran 2017.

   Destekten faydalanamasınız bile İŞKUR işsizlik kaydınızı yapabilirsiniz. Kaydınızı buradan yapabilirsiniz. Aşağıdaki hususu da mutlaka dikkate alın.

   ”İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu Kuruma getirerek veya göndererek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreksiz raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.”

   İyi günler,

 3. ayşe gül diyor ki:

  merhabalar, ben büyükbaş süt sığırı işletmesi kurmak istiyorum ne yapmalıyım ilk olarak direk bu proje taslağından yararlanarak projemi hazırlayıp gerekli evrakları tamamlayıp teslim edeceğim , başka bir izin vs bişeye ihtiyaç var mı

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Ayşegül Hanım,

   Öncelikle hibe desteğinden faydalanabilmeniz için başvuru sartlarını sağlamanız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi girişimcilik sertifikasına sahip olmak. (Diğer şartlar haberimizde yer almakta.) Bütün şartları sağlıyorsanız, ifade ettiğiniz gibi proje başvurusu ve gerekli evrakları hazırlayarak 12 Haziran’a kadar başvuru yapmanız gerekiyor.

   iyi günler,

 4. SONGÜL diyor ki:

  ben %55 engelliyım işkur hibe desteğinden yararlanmak istiyorum aynı zamanda KOSGEB açılış destegındende faydalanabiir mıyım

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Songül Hanım,

   İşletme kuruluş, işletme gideri ve makine teçhizat giderleriniz çakıştığı için sadece birisinden faydalanabilirsiniz. Her iki destek de aynı belgeyi şart koşuyor ayrıca.

   İyi günler.

 5. Mehmet Toktürk diyor ki:

  Slm ben 100 /40 raporum var ve aynı zamanda vergi indiriminden emekli oldum 2 yıl oldu ben pastane açmak istiyorum destek alabilimiyim alamazsam nasıl bir yol izlemem lazım şimdiden teşekkür ederim hocam

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   İşkur Engelli desteğinden ziyade KOSGEB yeni girişimci desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu desteği almanız için de KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmanız gerekmektedir.

 6. Yusuf okutan diyor ki:

  Benim yüzde eli engelli oğlum var büyükbaş besicilik yapmak istiyor hala hipe destek devam ediyor mu kaç tane inek alabilir

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Başvurular tamamlandı Yusuf Bey.

 7. Ayhan toprak diyor ki:

  Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için

 8. Hüseyin diyor ki:

  İyi günler, benim çok hevesim var oda fotoğrafçılık dükkanı açmak istiyorum. Fotoğrafçılık dükkanı açmam için önce fotoğrafçılıkta çalışmam gerekiyor mu? Ben fotoğraf işlerinden anlıyorum açıkçası olarak. Ve bu hibe desteği her sene devam edecek mi yani 2018-2019 senesinde hibe desteği verilecek mi?

  1. Hüseyin diyor ki:

   Hem fotoğrafçılık hemde fotoğraf, photoshop eğitimi vermem için dükkan açmak istiyorum.

  2. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Bu yıl 2 kez açıldı. Açılmasa bile KOSGEB’in de benzer desteği bulunmakta. Her zaman KOSGEB’e başvuru yapılabilir. Ama her iki destek için de KOSGEB girişimcilik kursu sertifikası almanız gerekiyor.

   1. Hüseyin diyor ki:

    Peki bu istediğim iki destek için girişimcilik sertifikası almaya hak kazanırsam istediğim zaman dükkan açabilir miyim?

    1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

     Sadece birisinde faydalanbilirsiniz. Evet sertifika alırsanız istediğiniz zaman dükkan açabilirsiniz. Açmadan önce iş planı ile başvuru yapmalısınız.

     1. Hüseyin diyor ki:

      Teşekkür ederim bilgileri verdiğiniz için. İyi çalışmalar dilerim.

 9. Teyyar diyor ki:

  Şuan da baş vuru yapma şansımız var mı

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Var.

 10. FIRAT AKBIYIK diyor ki:

  NEDEN ENGELLI EMEKLILERE YOK BU KONUYU VE MEVZUATI DEGISTIRIRMISINIZ

 11. Dilek diyor ki:

  Merhabalar ben market dükkan açmak istiyorum %68 raporum var market projesini destekliyor mu aceba birde 3 ayda bir maaşa baglanacagim bu aydan itibaren o sorun olurmu

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Girişimcilik sertifikanız varsa destekler. Detaylı bilgiyi işkur il müdürlüğünden de alabilirsiniz.

 12. Bilal diyor ki:

  Girişimcilik sertifikası nasıl alınır ve ben hayvancılık için hibe alacak olsam daha önce hayvancılık mi yapmam gerekiyor cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

  1. Hibe Teşvik Kredi Uzmanı diyor ki:

   Hayır, daha önce hayvancılık yapmanıza gerek yok. Sertifikayı ise ya KOSGEB ya da İŞKUR’un düzenlediği eğitimlerden birine katılarak alabilirsiniz.

 13. Gamze Öney diyor ki:

  İyi akşamlar. Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik ruhsatımı aldım. SMMM ofisi açmak için herhangi bir destekten faydalanabiliyor muyuz?

 14. Erkan diyor ki:

  Engelli 2018 1 hibe projesi ne zaman sonuçlanacak halla bekliyoruz projeyi sunduk

  1. ahmet diyor ki:

   sonuçlar ne zaman açıklanacak acaba?