KOBİ Nedir? Özellikleri Nelerdir? KOSGEB KOBİ Tanımı Nedir?

KOBİ nedir 2018? KOBİ özellikleri nelerdir? KOBİ miyim? KOSGEB KOBİ tanımı nedir? KOBİ nasıl olunur? Açılımı nedir? ve daha birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

KOBİ nedir?

KOBİ nedir sorusuna geçmeden önce birkaç hususu vurgulamak istiyorum. KOBİ’lerin tüm dünyada kabul görmüş, standart ve nesnel bir tanımı bulunmamaktadır. KOBİ tanımı; genellikle kullanılan ölçütlerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasından dolayı çeşitlilik göstermektedir.

KOBİ’nin açılımı, küçük ve orta büyüklükteki işletmedir. KOBİ nedir sorusunun net cevabı ilk aşamada budur.

Türkiye’de 2005 yılına kadar farklı kurumlar tarafından değişik KOBİ tanımları kabul edilmiş ve her kuruluş, kendi KOBİ tanımına göre politikalarını yürütmüştür.

18 Kasım 2005’te ise Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz resmi ve ortak bir KOBİ tanımına kavuşmuştur.

KOSGEB KOBİ tanımı nedir?

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında KOBİ;

”250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler veya girişimler” şeklinde tanımlanmıştır.

İşletme Türü

İşçi Sayısı Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Toplamı

Mikro

< 10 ≤ 1.000.000
Küçük < 50

≤ 8.000.000

Orta < 250

 ≤ 40.000.000

Pratik kural olarak; bir işletmenin KOBİ olup olmadığını anlamak için;

1.Önce işletmenin işçi sayısına bakılır. İşçi sayısı, 250 veya üstü ise diğer verilere bakılmaksızın Büyük Ölçekli İşletme kabul edilir.

2.İşçi sayısı 250’nin altında ise net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi birinin 40.000.000 TL veya altında olması gerekir. Her ikisi de 40.000.000 TL’nin üstünde ise Büyük Ölçekli İşletme kabul edilir.

KOBİ miyim?

Bunu aşağıdaki örnekleri inceleyerek anlayabilirsiniz.

Örnek 1: Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmenin 2016 yılına ait verilerine aşağıda yer verilmiştir.

Yıllık istihdam edilen personel sayısı: 20

Mali bilanço toplamı: 25.000.000 TL

Net satış hasılatı: 500.000.000 TL

Örnek 1’de yer alan firma KOBİ’dir. Çünkü çalışan kişi sayısı 250’den azdır ve mali bilanço toplamı veya net satış hasılatından biri 40 milyon TL’nin altındadır.

Örnek 2: Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmenin 2016 yılına ait verilerine aşağıda yer verilmiştir.

Yıllık istihdam edilen personel sayısı: 250

Mali bilanço toplamı: 1.000.000 TL

Net satış hasılatı: 1.000.000 TL

Örnek 2’deki firma KOBİ değildir. Büyük ölçekli işletmedir. Çünkü çalışan sayısı 250’den az değildir.

Örnek 3: Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmenin 2016 yılına ait verilerine aşağıda yer verilmiştir.

Yıllık istihdam edilen personel sayısı: 15

Mali bilanço toplamı: 70.000.000 TL

Net satış hasılatı: 100.000.000 TL

Örnek 3’deki firma KOBİ değildir. Her ne kadar çalışan sayısı 250’den az da olsa, hem mali bilançosu hem de net satış hasılatı 40 milyon TL’den fazladır.

Ayrıca KOBİ miyim? testini buradan da yapabilirsiniz.

KOBİ isen tüm devlet destekleri seni bekliyor. KOBİ desteklerini öğrenmek için destekler.net/kategori/kobi-destekleri/ bağlantısını tıklayabilirsin.

Avrupa’da KOBİ nedir?

Avrupa Birliği, üye ülkeleri arasında karışıklığa neden olmamak sebebiyle, ortak bir KOBİ tanımı oluşturmuştur. Avrupa Birliği tarafından 2005 yılında oluşturulan KOBİ tanımı, aşağıdaki tabloda görülmektedir.

İşletme Türü

İşçi Sayısı Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Toplamı

Mikro

< 10 ≤ 2 Milyon € / ≤ 2 Milyon €
Küçük < 50

≤ 10 Milyon € / ≤ 10 Milyon €

Orta < 250

≤ 50 Milyon € / ≤ 43 Milyon €

KOBİ nedir: Tarihçesi

 • Dünya tarihinde tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde organizasyonlar sürekli değişmiştir.
 • Tarım toplumunda üretim, evlerde veya küçük atölyelerde yapılmakta olup küçük aile işletmeleri ön plandaydı.
 • 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte üretim, fabrikalarda gerçekleşmeye başlamış ve ulusal ve uluslararası bazda geniş alanlara yayılmıştır.
 • Sanayi toplumunda KOBİ’ler, fordizm anlayışı sebebiyle bugünkü öneminden oldukça uzaktaydı ve bu dönemde birçok ekonomist, ‘’küçük’’ olanın yok olacağına inanıyordu.
 • Ancak, 1970 yılından itibaren dünya ekonomisinde ciddi petrol krizleri yaşanmış ve hammadde fiyatlarının artması, büyük işletmelerin yeni ekonomik şartlara uyum sağlamasını güçleştirmiştir.
 • Olumsuz arz şokları sonucu stagflasyon meydana gelmiş ve büyük ölçekli işletmelerde toplu işten çıkarmalar ve iflaslar yaşanmıştır.
 • Bu süreçte büyük ölçekli işletmelere karşı duyulan güven, yerini şüpheye bırakarak fordizm düşüncesi çatırdamaya başlamıştır.
 • Yine bu dönemde kitle üretiminin katı ve hiyerarşik sistemi, dünya ekonomisindeki yapısal değişimlere cevap verememeye başlayınca yeni sistem arayışlarına girişilmiştir.
 • Ayrıca bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ve bilgi toplumunun yükselişi de yeni arayışlara neden olmuştur.
 • Bu dönemde KOBİ’lere bakacak olursak; KOBİ’ler, esnek üretim yapıları sayesinde 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinde ekonomik şartlara çok hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır.
 • Sebebi hem bilgi toplumunun yükselişi ve farklı arayışlar olsun hem de 1970’li yıllarda yaşanan krizler olsun; KOBİ’ler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 1980’li yıllarda yükselen bir trend haline gelmiştir.
 • Bu yıllarda KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlayan ciddi yaklaşımlar ortaya çıkmış ve ülkeler, KOBİ’lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi hususunda uygulanması gereken politikalar oluşturmaya başlamıştır.

KOBİ özellikleri 2018 nelerdir?

Günümüzde KOBİ’ler, ekonominin kılcal damarları görevini üstlenerek sistemin ayakta kalmasını sağlayan ve onu besleyen, en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir.

KOBİ’ler, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında kritik öneme sahiptir. Bunun başlıca nedenleri ise şunlardır:

 • Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilmeleri (Ekonomik krizlere, istikrarsızlıklara v.b.)
 • Toplumun geniş bir tabanını temsil etmeleri
 • Büyük ölçekli işletmeleri tamamlamaları (Hammadde, yan sanayi v.b.)
 • Esnek üretim yapıları
 • Bölgesel kalkınmaya katkıları
 • Gelir dağılımına olumlu etkisi
 • Atıl sermayeyi kullanabilmeleri (2. el makine-teçhizat kullanımı v.b.)
 • İşsizlik oranını azaltmaları
 • Yeni iş alanları yaratmaları
 • Teknolojik yeniliklere uyumu
 • Kırsal alanlardan büyük kentlere nüfus göçünü durdurmaları
 • Rekabeti tetiklemeleri sayesinde ekonomik dinamizmi sağlamaları

Dünya ekonomisinde KOBİ’lerin payı nedir?

Ülke Tüm İşletmelerdeki Payı (%) Toplam İstihdam İçindeki Payı (%) Katma Değer İçindeki Payı (%)
A.B.D % 98,9 % 57,9 % 50
Hindistan % 97,3 % 66,9 % 50
Japonya % 98,2 % 66 % 49,3
G.Kore % 99,9 % 87,7 % 49,2
Brezilya % 99,9 % 67
Malezya % 99,9 % 65,2 % 31,2
AB 28 % 99,8 % 67,4 % 57,7
İngiltere % 99,6 % 54,1 % 51
Almanya % 99,5 % 60,4 % 53,6
İtalya % 99,9 % 81,1 % 71,6
Türkiye % 99,9 % 78 % 53,9

Dünyada KOBİ’lerin sayısı nedir?

Ülke Adı Referans Yıl KOBİ Sayısı
AB28 2013 21.571 Milyon
ABD 2011 18.2 Milyon
Japonya 2012 3.9 Milyon
İsrail 2011 370 Bin
İtalya 2013 3.7 Milyon
İspanya 2013 2.4 Milyon
Hollanda 2013 802 Bin
Norveç 2013 282 Bin
Brezilya 2011 4.2 Milyon
Rusya 2011 1.7 Milyon
Hindistan 2011 24.5 Milyon
G.Kore 2012 3.35 Milyon

Ülkemizde ise yaklaşık 3.5 milyon’dur.

Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin payı nedir?

Kobi nedir?

KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri
•Esnek üretim yapısı

•Hızlı karar alma ve iş yapma

•Hızlı uyum yetenekleri

•Yüksek büyüme motivasyonu

•Maliyet ve fiyat avantajı sağlamaları

•Yeniliklere açıklık

•Yerel pazarları iyi tanımaları

•Finansmana erişim problemleri

•Kurumsallaşamamaları

•İşbirliğine açık olmamaları

•Teknoloji gelişmeleri takip etmemeleri

•Markalaşmamaları

•Tanıtım ve pazarlama eksiklikleri

•Ölçek ekonomisinden yararlanamamaları

•Düşük kapasite ve düşük verimlilik

•Proje kültürü ve bilincine sahip olmamaları

•Yüksek katma değerli ürün üretememeleri

•Devlet desteklerinden haberdar olmamaları

•Ar-Ge ve inovasyon bilincinin olmaması

•Yönetim fonksiyonları konusunda bilgisizlik

 

Fırsatlar Tehditler
•Genç nüfusun varlığı

•KOBİ danışmanlık sisteminin oluşturulması

•Kamu desteklerinin arttırılması

•Ulusal dökumanlarda özel önem verilmesi

•Kredi ve teminat olanaklarının genişletilmesi

 

•Üretimde ara malı ithalatının artması

•Enerjide dışa bağımlılık

•Komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıklar

•Küresel rekabetin hızlanması

KOBİ’lerin temel sorunları nelerdir?

 • Yönetim ve Organizasyon Sorunları
 • Üretim ve Teknoloji Sorunları
 • Pazarlama Sorunları
 • Eğitim Sorunları
 • İhracat Sorunları
 • Ar-Ge Sorunları
 • Finansman Sorunları

Kobi nedir? ile ilgili tüm sorularınızı bize sorabilirsiniz.

KOSGEB belgelendirme desteğini duydunuz mu? Belgelendirme harcamalarınız için destek almak isterseniz, destekler.net/kosgeb-belgelendirme-destegi/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.